VBK Logo

Vedtekter for Vestfold Bildende Kunstnere (VBK)

§ 1: NAVN OG ORGANISASJON

Vestfold Bildende Kunstnere (VBK) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Vestfold.

 • VBK er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner og er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere.
 • VBK  er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.

§ 2: FORMÅL

VBK skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Vestfold.

§ 3: MEDLEMSKAP

§ 3-1. Skriftlig søknad om medlemskap stilles til VBKs styre. Medlemskap oppnås av profesjonelle billedkunstnere som er bosatt eller har tilknytning til Vestfold, og som oppfyller vedtatte opptaksvilkår for distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte. Medlemskap i VBK medfører automatisk medlemskap i NBK.

§ 3-2. Medlemmer plikter å svare kontingent til både VBK og NBK. Kontingentene innbetales til NBK. Kontingenten til VBK fastsettes av årsmøtet.  Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap i VBK. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent.

§ 3-3. Profesjonelle billedkunstnere som bosetter seg i Vestfold, har rett til opptak uten ny vurdering når de har vært medlem i en annen distriktsorganisasjon.

§ 3-4. Ved Innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at VBK kan forhandle om og inngå kollektive avtaler med myndigheter og lokale brukere i Vestfold. Fullmakten er ikke-ekslusiv.

§ 4: VESTFOLD BILDENDE KUNSTNERES ORGANER

Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§8), Kunstnerisk råd (§ 9)

§ 5: ÅRSMØTET

§ 5-1: Årsmøtet
Årsmøtet er VBK`s øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende for VBK`s medlemmer.

§ 5-2. Frister
Årsmøtet holdes hvert år før 10. mars. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 2 måneder før møtet. Saker til Årsmøtet fremmes til Styret og må være innkommet 4 uker før Årsmøtet.
Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet. Bare saker som er fremmet på denne måten kan tas opp på Årsmøtet.

§ 5-3. Årsmøtet
Alle medlemmer av VBK har rett til å møte på Årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på Årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat sendes et medlem, fullmakt med bundet mandat sendes styret. Ingen medlemmer kan ha mer enn to fullmakter.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Dersom Årsmøtet ikke er lovlig innkalt, innkalles det til nytt årsmøte innen 3 uker. Dette Årsmøtet er uansett beslutningsdyktig, men kan bare behandle saker som var fremmet til det ordinære Årsmøtet.


§ 5-4. Assosierte medlemmer og Observatører

Assosierte medlemmer og inviterte observatører har møterett, men ikke stemmerett.

§ 5-5. Konstituering av Årsmøtet
Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av møteledere og to representanter til å godkjenne referatet.

§ 5-6. Årsmøtesaker

Årsmøtet behandler:

 • Styrets årsberetning
 • Regnskap
 • Saker fremmet av eller gjennom Styret
 • Handlingsprogram for kommende periode
 • Budsjett for kommende periode
 • Fastsettelse av medlemskontingent
 • Oppnevninger
 • Valg

§ 5-7. Valg.

Årsmøtet velger:

 • Styrets / Kunstnerisk Råds medlemmer med vara (5).
 • Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstnere
 • Valg av styremedlem og representant til ØU

Representanter til alle verv velges for 2 år. Samme person kan ikke velges til både nominasjonsutvalget og styret. Ved alle valg, er det bare medlemmer av VBK som er valgbare.

§ 6. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel når minst 1/10 av medlemmene, eller et flertall i styret, krever det. Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig til styret. Sakspapirer skal følge innkallingen. Kun den eller de saker det blir krevd ekstraordinært årsmøte for kan behandles. Møtet konstituerer seg på samme måte som et ordinært årsmøte.

§ 7. STYRET

§ 7-1. Styret er VBK`s øverste organ mellom årsmøtene. Styret velger selv sin leder/nestleder.

§ 7-2. Styret leder og har ansvar for VBK`s virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter vedtektene er tillagt Årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalget (§8) og Kunstnerisk råd(§9)
Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet.

§ 7-3. Styret innkalles og sakspapirer sendes ut i god tid før styremøtet. Det skal føres referat fra styremøtene. Innkalling, saksliste og referat gjøres tilgjengelig for medlemmene etter forespørsel.

§7-4. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders, eller i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.

§ 8. NOMINASJONSUTVALGET

§ 8-1   Nominasjonsutvalget består av de to som sist har gått ut av styret

§ 8-2 Nominasjons­utvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene, nominere kandi­dater til valg av styret / Kunstnerisk Råd. Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til Årsmøtet.

§ 8-3 Nominasjons­utvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå inntil tre kandidater til hvert av vervene som skal velges på NBKs Landsmøte.

§ 8-4 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomite.

§ 8-5 Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid, tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold.

§ 8-6  Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når begge medlemmer er til stede. Alle vedtak treffes ved alminnelig flertall.

§ 9. KUNSTNERISK RÅD

§ 9-1  I VBK fungerer Styret også som Kunstnerisk Råd.

§ 9-2 Kunstnerisk råd er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende.

§ 9-3 Kunstnerisk råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Kunstnerisk råds, avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.

§ 9-4 Kunstnerisk råd er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede

§ 10. MEDLEMSMØTER
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Medlemsmøtet er rådgivende for styret.

§ 11. URAVSTEMNING.

Styret kan sende saker av spesielt stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved uravstemning. Likeledes kan Årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte vedta at en sak skal sendes til uravstemning. NBKs Landsmøtevedtak og VBKs Årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning. Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også VBKs medlemmer. Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer likelydende, er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av Styret. Årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte fastsetter instrukser for den praktiske gjennomføringen av uravstemning.

§ 12. OPPLØSNING

For at vedtak om oppløsning av VBK skal være gyldig, må det vedtas av 2 påfølgende Årsmøter med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidlig besluttes hvorledes VBKs midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres og tilbakeføres medlemmene.

§ 13. VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall på Årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft etter foreløpig godkjenning av NBKs sentralstyre. Vedtektsendringer anses først endelig vedtatt når de er godkjent på NBKs Landsmøte.