VBK Logo

Medlemskap

Vestfold Bildende Kunstnere (VBK) er en lokal fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere som bor i eller har tilknytning til Vestfold. VBK har til formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser. VBK er en av 20 grunnorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen Norske Billedkunstnere (NBK) og er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere.
VBK er, sammen med Norske Kunsthåndverkere Sør, eiere av Vestfold Kunstsenter.
VBK er også en av stifterne av Østlandsutstillingen.

Som medlem i VBK/NBK får du:
 • Tilhørighet til den lokale kunstnerorganisasjonen for profesjonelle kunstnere i Vestfold (Invitasjoner til faglige og sosiale arrangementer bla. medlemsmøter, medlemsutstillinger, fagseminarer, kurs, åpninger, ect., tilsendt på e-post)
 • Tilhørighet til hovedorganisasjonen NBK (Informasjon om utstillinger i inn-) og utland, utsmykkingsoppdrag, seminarer, workshops, utlysninger og aktuelle saker m.m. tilsendt på e-post)
 • Økonomisk og juridisk bistand v/ behov
 • Abonnement på tidsskriftet Billedkunst ( 7 utgivelser/år)
 • Medlemstilbud på forsikring (privat + næringsforsikring v/ Tryg)
 • IAA-kort (International Identity Card for Professional Artists) som gir gratis eller nedsatt pris på billetter til utstillinger både nasjonalt og internasjonalt
 • Rabatter (v/ diverse rammerverksteder, kunstmateriellbutikker, faktura- og regnskapstjenester, hotell)
 • Spesialtilbud på opphold på kunstnerhytta i Ny Ålesund (Svalbard) og Citadelløya i Stavern
Søknadsfrist for medlemskap i VBK er 1. april og 1. oktober.

Søknad sendes til vestfoldbk@gmail.com og merkes med “Søknad Vestfold Bildende Kunstnere”


Søknaden må inneholde:

 • NAVN
 • ADRESSE
 • TELEFON
 • E-POST
 • WEB
 • FØDSELSDATO

Følgende vedlegg avhengig av utdannelse:

Søkere med mastergrad / diplom fra norsk billedkunstutdanning *:
 • CV
 • Kopi av vitnemål
Søkere med kunstutdannelse fra utlandet:
 • CV
 • Kopi av vitnemål
 • Dokumentasjon på skolens studieprogram, dokumentasjon på hvorvidt skolen inngår i nettverk med en av de norske kunsthøgskolene og på hvorvidt skolen gir rett til lån i Lånekassen.
Søkere med bachelorgrad i kunstfag og andre som søker med realkompetanse:
 • CV
 • Kopi av evt. vitnemål fra kunstnerisk utdanning.
 • Dokumentasjon på kunstnerisk aktivitet i form av anmeldelser, omtaler, utstillingsavtaler, publikasjoner, dokumentasjon av kunstnerisk arbeid, prosjektbeskrivelser og lignende.
 • Dokumentasjon på innkjøp, tildelte stipender, priser og/eller utsmykkingsoppdrag.

Dokumentasjon av kunstnerisk arbeid:

Legg ved max 10 foto av verk i PDF-format. Hver fil må ikke overstige 5 mb og/eller link til videofilmer.
Minst 3 arbeider bør være fra de siste 5 år.
All billeddokumentasjon må være merket med navn, tittel, teknikk, format og årstall for produksjon.
Søknaden sendes helst som 1 samlet PDF fil.


Kriterier for medlemskap i distriktsorganisasjonene:

Vedtatt på NBKs 10. ordinære landsmøte 2009.

Opptak til distriktsorganisasjonene tilsluttet Norske billedkunstnere skjer etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige formal- og realkompetanse. Kriteriene for medlemskap har som formål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere. Søkeren må derfor ha gjennomført utdanning innenfor billedkunstområdet og/eller i sin praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på mastergradsnivå.

Det skal legges vekt på følgende kriterier i vurdering av søkeren:
 • Utdanning
 • Kunstnerisk aktivitet
 • Utsmykkingsoppdrag
 • Innkjøp
 • Stipendtildeling
 • Priser

Formalkompetanse

Utdanning:

Søkere som har avlagt en mastergrad (MA) i billedkunst, kunst, kunstfag, samtidskunst ved Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB), Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim (NTNU) eller Universitetet i Tromsø (UiT)/Høgskolen i Tromsø (HITØ), får medlemskap i organisasjonen. Søkere som har gjennomført studier i ordninger før innføring av kvalitetsreformen i høyere utdanning i 2002, det vil si hovedfag etter 4, 5 studieår** eller diplom etter 4 studieår*** får medlemskap i organisasjonen. Dette vil også gjelde for søkere med tilsvarende grad fra sammenlignbare institusjoner i utlandet*.

For søkere med avlagt bachelorgrad i kunst fra KHiB, KHiO, NTNU og UiT/HITØ, må utdannelsen også ses i sammenheng med søkerens kunstnerisk aktivitet, utsmykkingsoppdrag, innkjøp og stipendtildeling.

*Med sammenlignbare institusjoner menes utdanningsinstitusjoner som inngår i nettverk med overnevnte KHiB, KHiO, NTNU og UiT/HITØ, og skoler som gir rett til lån i lånekassen.

**Hovedfag fra KHiB, fagområde fotografi og grafikk Hovedfag fra KHiO, fagområde farge og grafikk

Gjennomført 4årig studium ved KHiO, avdeling Statens kunstakademi. Gjennomført 4årig studium ved KHiB, Avdeling kunstakademiet. Gjennomført 4 årig studium ved NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst, Kunstakademiet i Trondheim.

Realkompetanse

Kunstnerisk aktivitet:

Ved siden av formell utdanning gir kunstnerisk aktivitet i forhold til produksjon av separatutstillinger og deltagelse på gruppeutstillinger i inn og utland et viktig bilde av søkerens faglige kvalifikasjoner. Nasjonale eller regionale visningsarenaer driftet av stat, fylke eller kommune, kunstnerorganisasjonenes egne visningssteder, seriøse private museer.

Videre vil deltagelse på nasjonale og regionale utstillinger med åpen innsending være en rettesnor for positiv vurdering. Dette gjelder også deltagelse på ulike regionale, nasjonale og internasjonale biennaler eller festivaler innen ulike kunstneriske felt.

Deltagelse på ulike kunstmesser, gjennom gallerist eller type uavhengige eller selvorganiserte formidlingsarenaer, bør også vurderes positivt, og i forhold til prestisje og kvalitetsrenommé ved den aktuelle visningsarena.

Andre formidlingskanaler utenfor det institusjonelle rommet, det være seg det museale, private, frivillige eller kunstnerstyrte, der kunstnerisk virksomhet benytter seg av performativ og/eller relasjonell strategi må også vektlegges.

I alle sammenhenger må søkeren dokumentere aktiviteten på relevant vis i form av omtale, anmeldelser, publikasjoner, egendokumentasjon med mer. Den enkelte grunnorganisasjonen angir selv hvilke analoge og digitale format som kan mottas til vurdering.

Utsmykkingsoppdrag:

Utsmykkingsoppdrag og premierte utkast til utsmykkinger i inn og utland skal tillegges vekt i en vurdering. Oppdrag i regi av KORO signaliserer en prosess som sikrer kvalitet og profesjonalitet i det kunstneriske arbeidet. Innkjøp av løse arbeider regnes ikke som utsmykking i denne sammenhengen.

Søkeren må dokumentere aktiviteten på relevant vis i form av omtale, anmeldelser, publikasjoner, egendokumentasjon med mer. Den enkelte grunnorganisasjonen angir selv hvilke analoge og digitale format som kan mottas til vurdering.

Innkjøp:

Med innkjøp menes kjøp av billedkunst til faste samlinger, offentlige og private i inn og utland. Innkjøp i disse kategoriene indikerer et kunstnerskap av høy kvalitet. Søkeren må dokumentere innkjøpet.

Stipendtildeling:

Har søkeren mottatt stipend regionalt, nasjonalt eller internasjonalt indikerer dette kunstnerisk kvalitet i på et profesjonelt nivå. Det bør fremkomme om stipendtildelingen er vurdert av fagfeller eller annen faglig kompetent jury.