Om VBK

Vestfold Bildende Kunstnere (VBK) er en faglig sammenslutning av yrkesaktive billedkunstnere i Vestfold. VBK har rundt 100 medlemmer som bl.a. jobber innenfor teknikkene maleri, skulptur, tekstil, grafikk, tegning, video, data, fotografi, lyd, installasjon og andre teknikker. VBK har til formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser.
VBK er en distriktsorganisasjon av Norske Billedkunstnere - NBK.

Styret 2017

Styreleder - Hanne Marwold Clarke

Nestleder - Turid Gyllenhammar

Kasserer - Ellen Rishovd Karlowicz

Sekretær - Martin Kuhn

Vara - Juliet Baroj

Medlemskap

Opptakskriterier

Kriteriene for opptak har som formål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere. Fullført fagutdanning med master innen billedkunst/ samtidskunst/ kunst gir medlemskap. Tilsvarende grad fra utlandet kvalifiserer også til direkte medlemskap. Det samme gjelder diplom i billedkunst og enkelte hovedfag fra perioden før kvalitetsreformen. Om ikke formell utdannelse på masternivå foreligger, kan tilsvarende nivå dokumenters på andre måter. Kunstnerisk aktivitet på nivå med master kvalifiserer til medlemskap. Det samme gjelder kombinasjoner av praksis og utdannelse som etter samlet vurdering kan sies å tilsvare et profesjonsnivå med kompetanse på høyde med master. I vurderingen av kunstnerisk aktivitet vektlegges deltakelse på utstillinger og prosjekter med høyt faglig nivå samt utsmykkingsoppdrag, innkjøp, stipender og priser.

Søknadsfrist for medlemskap i VBK er 15. april og 15 oktober.

Nødvendige vedlegg:
Søkere med mastergrad / diplom fra norsk billedkunstutdanning: - CV - Kopi av vitnemål
Søkere med utdannelse fra utlandet: - CV - Kopi av vitnemål - Dokumentasjon på skolens studieprogram, dokumentasjon på hvorvidt skolen inngår i nettverk med en av de norske kunsthøgskolene og på hvorvidt skolen gir rett til lån i Lånekassen.
Andre søkere: - CV - Kopi av evt. vitnemål fra kunstnerisk utdanning. - Dokumentasjon på kunstnerisk aktivitet i form av anmeldelser, omtaler, utstillingsavtaler, publikasjoner, dokumentasjon av kunstnerisk arbeid, prosjektbeskrivelser og lignende. - Dokumentasjon på innkjøp, tildelte stipender, priser og/eller utsmykkingsoppdrag.
Dokumentasjon av kunstnerisk arbeid: Legg ved maksimum 10 foto av verk i formatet JPG eller PDF. Hver fil må ikke overstige 2mb.

 

Alt innsendt materiale legges i ÉN MAPPE som er merket med:

 • Fullt NAVN
 • Søknad om medlemskap i VBK
 • Dato

(Dette er for enklere å kunne finne tilbake til de aktuelle søknader når de skal arkiveres eller sendes videre.)
I mappen må alle dokumenter også være merket med søkers navn. (Gjerne initialer).
All billeddokumentasjon må være merket med navn, tittel, teknikk, format og årstall for produksjon.

Husk å skrive:
NAVN
ADRESSE
TELEFON
E-POST
WEB
FØDSELSDATO

Søknad om medlemskap i Vestfold Bildende Kunstnere behandles av
Østfold Bildende Kunstneres fagkomité *), og skal sendes direkte til deres adresse:

ostfoldbildendekunstnere@gmail.com

Merk e-post med Søknad Vestfold Bildende Kunstnere.

* Av prinsipielle hensyn velger VBK og ØBK å behandle søknader om medlemskap for hverandre. På den måten vil vi sikre at søkere blir behandlet av en komite med geografisk større avstand fra sitt hjemfylke.

Vedtekter

 Vedtekter for VBK (Vestfold Bildende Kunstnere)

§ 1: NAVN OG ORGANISASJON

Vestfold Bildende Kunstnere (VBK) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Vestfold.

 • VBK er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner og er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere.
 • VBK  er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.

§ 2: FORMÅL

VBK skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Vestfold.

§ 3: MEDLEMSKAP

§ 3-1. Skriftlig søknad om medlemskap stilles til VBK`s styre. 

Medlemskap oppnås av profesjonelle billedkunstnere bosatt i Vestfold, og som oppfyller vedtatte opptaksvilkår for distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte.

Medlemskap i VBK medfører automatisk medlemskap i NBK.

§ 3-2. Medlemmer plikter å svare kontingent til både VBK og NBK. Kontingentene innbetales til NBK. Kontingenten til VBK fastsettes av årsmøtet. 
Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap i VBK. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent.

§ 3-3. Profesjonelle billedkunstnere som bosetter seg i Vestfold, har rett til opptak uten ny vurdering når de har vært medlem i en annen distriktsorganisasjon.

§ 3-4. Billedkunstnere bosatt utenfor Vestfold, som tidligere har vært medlem av VBK, eller som har sterk tilknytning til Vestfold, og som ellers oppfyller kravet om medlemskap, kan tilkjennes assosiert medlemskap. Assosiert medlemskap gir ikke stemmerett i VBKs organer.
§ 3.5.
Ved Innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at VBK kan forhandle om og                   
inngå kollektive avtaler med myndigheter og lokale brukere i Vestfold. Fullmakten er
ikke-ekslusiv.

 § 4: VESTFOLD BILDENDE KUNSTNERES ORGANER

Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§8), Kunstnerisk råd (§ 9)

§ 5: ÅRSMØTET

§ 5-1: Årsmøtet
Årsmøtet er VBK`s øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende for VBK`s medlemmer.

§ 5-2. Frister
Årsmøtet holdes hvert år før 10. mars. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 2 måneder før møtet. Saker til Årsmøtet fremmes til Styret og må være innkommet 4 uker før Årsmøtet.
Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet. Bare saker som er fremmet på denne måten kan tas opp på Årsmøtet.

§ 5-3. Årsmøtet
Alle medlemmer av VBK har rett til å møte på Årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på Årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat sendes et medlem, fullmakt med bundet mandat sendes styret. Ingen medlemmer kan ha mer enn to fullmakter.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Dersom Årsmøtet ikke er lovlig innkalt, innkalles det til nytt årsmøte innen 3 uker. Dette Årsmøtet er uansett beslutningsdyktig, men kan bare behandle saker som var fremmet til det ordinære Årsmøtet.


§ 5-4. Assosierte medlemmer og Observatører

Assosierte medlemmer og inviterte observatører har møterett, men ikke stemmerett.

§ 5-5. Konstituering av Årsmøtet
Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av møteledere og to representanter til å godkjenne referatet.

§ 5-6. Årsmøtesaker

Årsmøtet behandler:

 • Styrets årsberetning
 • Regnskap
 • Saker fremmet av eller gjennom Styret
 • Handlingsprogram for kommende periode
 • Budsjett for kommende periode
 • Fastsettelse av medlemskontingent
 • Oppnevninger
 • Valg

§ 5-7. Valg.

Årsmøtet velger:

 • Styrets / Kunstnerisk Råds medlemmer med vara (5).
 • Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstnere
 • Valg av styremedlem og representant til ØU

Representanter til alle verv velges for 2 år. Samme person kan ikke velges til både nominasjonsutvalget og styret. Ved alle valg, er det bare medlemmer av VBK som er valgbare.

§ 6. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel når minst 1/10 av medlemmene, eller et flertall i styret, krever det. Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig til styret. Sakspapirer skal følge innkallingen. Kun den eller de saker det blir krevd ekstraordinært årsmøte for kan behandles. Møtet konstituerer seg på samme måte som et ordinært årsmøte.

§ 7. STYRET

§ 7-1. Styret er VBK`s øverste organ mellom årsmøtene. Styret velger selv sin leder/nestleder.

§ 7-2. Styret leder og har ansvar for VBK`s virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter vedtektene er tillagt Årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalget (§8) og Kunstnerisk råd(§9)
Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet.

§ 7-3. Styret innkalles og sakspapirer sendes ut i god tid før styremøtet. Det skal føres referat fra styremøtene. Innkalling, saksliste og referat gjøres tilgjengelig for medlemmene etter forespørsel.

§7-4. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders, eller i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.

§ 8. NOMINASJONSUTVALGET

§ 8-1   Nominasjonsutvalget består av de to som sist har gått ut av styret

§ 8-2 Nominasjons­utvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene, nominere kandi­dater til valg av styret / Kunstnerisk Råd. Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til Årsmøtet.

§ 8-3 Nominasjons­utvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå inntil tre kandidater til hvert av vervene som skal velges på NBKs Landsmøte.

§ 8-4 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomite.

§ 8-5 Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid, tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold.

§ 8-6  Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når begge medlemmer er til stede. Alle vedtak treffes ved alminnelig flertall.

§ 9. KUNSTNERISK RÅD

§ 9-1  I VBK fungerer Styret også som Kunstnerisk Råd.

§ 9-2 Kunstnerisk råd er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende.

§ 9-3 Kunstnerisk råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Kunstnerisk råds, avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.

 § 9-4 Kunstnerisk råd er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede

§ 10. MEDLEMSMØTER
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Medlemsmøtet er rådgivende for styret.

§ 11. URAVSTEMNING.

Styret kan sende saker av spesielt stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved uravstemning. Likeledes kan Årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte vedta at en sak skal sendes til uravstemning.
NBKs Landsmøtevedtak og VBKs Årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning.
Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også VBKs medlemmer.
Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer likelydende, er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av Styret. Årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte fastsetter instrukser for den praktiske gjennomføringen av uravstemning.

 § 12. OPPLØSNING

For at vedtak om oppløsning av VBK skal være gyldig, må det vedtas av 2 påfølgende Årsmøter med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidlig besluttes hvorledes VBKs midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres og tilbakeføres medlemmene.

 § 13. VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall på Årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft etter foreløpig godkjenning av NBKs sentralstyre. Vedtektsendringer anses først endelig vedtatt når de er godkjent på NBKs Landsmøte.

Kontakt

E-post til styreleder: vestfoldbk@gmail.com | mobil: 977 58 748

Postadresse:

VBK c/o Vestfold Kunstsenter,

Øvre Langgate 28, 3110 Tønsberg